Skład Prezydium Rady Szkoły z X LOD w roku szkolnym 2023/2024


Przewodnicząca - Agnieszka Baranowska
Zastępca - Ewa Niedźwiecka-Krause

e-mail: r.szkoly@10lo.edu.gdansk.pl

Posiedzenia Rady Szkoły odbywają się w dniach spotkań z rodzicami o godz. 18:15 w sali nr 9. Konto Rady Rodziców:

PKO Bank Polski
64 1020 1811 0000 0402 0015 1126

Składka w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 20 zł/miesiąc.  

REGULAMIN RADY SZKOŁY
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) – art. 80, 81.
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.)
 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zmian.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649)
 5. Statut X Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.


Rada Szkoły X Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku powstała w wyniku zmian organizacyjnych w związku z przekształceniem Gimnazjum nr 25
w trzyletnie X Liceum Ogólnokształcące; dotychczasowa Rada Szkoły Gimnazjum Nr 25 uległa rozwiązaniu; za zgodą nauczycieli, rodziców i uczniów powołano nową - Radę Szkoły X Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwalono na podstawie art. 81 ust. 8 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

§ 2

Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Szkoły.


Rozdział II
Podstawowe zasady działalności Rady Szkoły

§ 3

 1. Rada Szkoły jest społecznym organem wewnętrznym szkoły, powstałym na podstawie ustawy o systemie oświaty, jako forma porozumienia i współpracy społeczności szkolnej.
 2. Rada Szkoły jest organem reprezentującym całą społeczność szkolną.
 3. Celem istnienia Rady Szkoły jest stworzenie możliwości wymiany poglądów i uzgadniania interesów wszystkich członków szkolnej społeczności.
 4. W skład Rady Szkoły wchodzi piętnaście osób:
     a) pięciu nauczycieli wybranych spośród zatrudnionych w szkole,
     b) pięciu rodziców wybranych spośród rodziców wszystkich uczniów szkoły,
     c) pięciu uczniów wybranych spośród wszystkich uczniów szkoły.
 5. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata, z możliwością dokonywania corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady.
 6. W przypadku konieczności dokonania większych zmian, bez względu na ich przyczynę, następuje rozwiązanie Rady Szkoły.
 7. Rada Szkoły powołuje komisję organizacyjną na czas wyborów do Rady Szkoły oraz odwołania członków Rady Szkoły.
 8. Istnieje możliwość rozszerzania składu Rady o osoby niebędące nauczycielami zatrudnionymi w szkole ani uczniami szkoły, ani ich rodzicami, na zasadach opisanych w statucie szkoły.
 9. Wszyscy członkowie Rady Szkoły są równouprawnieni w swoich działaniach w ramach pracy w Radzie Szkoły.
 10. W swojej działalności członkowie Rady Szkoły zobowiązani są kierować się szeroko rozumianym dobrem szkoły.
 11. Członkowie Rady Szkoły nie mogą być w swojej działalności poddawani żadnym naciskom zewnętrznym ze strony organów wewnętrznych ani zewnętrznych szkoły.
§ 4

 1. Terenem działania Rady Szkoły jest budynek szkoły.
 2. Rada Szkoły może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział III
Kompetencje Rady Szkoły


§ 5

 1. Rada Szkoły, jako społeczny organ wewnętrzny, uczestniczy w rozwiązywaniu spraw istotnych dla szkoły.
 2. Do uprawnień stanowiących Rady Szkoły należy:
     1) uchwalenie statutu szkoły i jego zmian,
     2) opracowanie i uchwalenie regulaminu Rady Szkoły.
 3. Do uprawnień wnioskodawczych Rady Szkoły należy w szczególności:
     a) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, dyrektora
     lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole – wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
     b) występowanie z wnioskami do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do Wojewódzkiej Rady
     Oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
     c) występowanie do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę z wnioskami i opiniami dotyczącymi istotnych spraw szkoły,
     d) występowanie z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela z pełnionej przez niego funkcji kierowniczej w szkole,
     e) występowanie z umotywowanym wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności nauczyciela i każdego innego pracownika szkoły,
     f) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły,
     g) wnioskowanie z własnej inicjatywy o ocenę sytuacji oraz stanu szkoły,
     h) wnioskowanie do organu prowadzącego o nadanie szkole imienia.
 4. Do uprawnień opiniodawczych Rady Szkoły należy w szczególności:
     a) opiniowanie planu finansowego szkoły,
     b) opiniowanie planu pracy szkoły,
     c) opiniowanie projektów eksperymentów pedagogicznych przeznaczonych do realizacji w szkole,
     d) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
     e) opiniowanie powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,
     f) opiniowanie odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole,
     g) opiniowanie wniosków dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,
     h) ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły,
     i) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
     j) opiniowanie wniosków o przyznanie uczniom stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
     k) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Rada Szkoły zobowiązana jest do przyjmowania i rozpatrywania wniosków i opinii składanych do niej przez inne organy szkoły oraz członków społeczności szkolnej.

Rozdział IV
Tryb działania Rady Szkoły


§ 6

Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności.


§ 7

 1. Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady Szkoły zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
 2. Pierwsze zebranie Rady otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego Rady.
 3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub dyrektora szkoły.

§ 8

 1. Pracę Rady Szkoły organizuje i nadzoruje prezydium składające się z przewodniczącego i zastępcy (wiceprzewodniczącego ds. finansowych).
 2. Przewodniczący i zastępca wybierani są przez wszystkich członków Rady Szkoły w wyborach przeprowadzonych na jej pierwszym posiedzeniu plenarnym, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków rady.
 3. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
 4. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.
 5. Kadencja Rady Szkoły upływa z dniem 30 października danego roku szkolnego, do tego czasu przewodniczący rady zobowiązany jest przeprowadzić wybory rady na kolejną kadencję.
 6. Dozwolone jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających z możliwością dokonania zmian nie więcej niż jednej trzeciej członków rady w ciągu roku.


§ 9

 1. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady.
 2. Posiedzenia plenarne Rady Szkoły odbywają się dwa razy w semestrze, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dopuszcza się organizowanie zebrań nadzwyczajnych według bieżących istotnych potrzeb.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole, na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.
 4. Udział w posiedzeniach Rady Szkoły jest dla jej członków obowiązkowy.
 5. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział dyrektor szkoły z głosem doradczym.
 6. Posiedzenia Rady Szkoły są protokołowane. Protokolanta wyznacza przewodniczący Rady.
 7. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:
     1) numer, datę i miejsce zebrania,
     2) listę osób obecnych podczas zebrania,
     3) zatwierdzony porządek obrad,
     4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
     5) przebieg obrad,
     6) streszczenie wystąpień oraz wnioski,
     7) treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,
     8) podpisy przewodniczącego i protokolanta.
 8. Protokół z posiedzenia Rady Szkoły jest przez radę zatwierdzany w drodze uchwały na następnym jej posiedzeniu.
 9. Wszystkie uchwały Rada Szkoły podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 8 członków rady. Przy równej ilości „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego rady.
 10. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 11. W rozpatrywaniu spraw personalnych dotyczących uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły nie biorą udziału przedstawiciele uczniów. Wówczas uchwały podejmowane są przy obecności co najmniej 4 członków Rady. Przy równej ilości „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego Rady.
 12. Członkowie Rady Szkoły oraz osoby uczestniczące w jej posiedzeniu są zobowiązani do nieujawniania spraw mogących naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 13. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do udostępniania dokumentów i informacji Radzie Szkoły oraz udzielania jej wszelkiej pomocy w wypełnianiu uprawnień ustawowych.
 14. Rada Szkoły może współpracować z radami innych szkół.


Rozdział V
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

§ 10

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady szkoły. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę.
 3. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada i jej Prezydium ustala na początku każdego roku szkolnego.
 4. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady ustala na swoim pierwszym posiedzeniu.
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się akceptację nieujętych w preliminarzu wydatków po zaakceptowaniu przez połowę składu obecnego na zebraniu, podczas którego rozpatrywane są wnioski.
 6. Przewodniczący Rady Szkoły posiada pełnomocnictwo upoważniające do dysponowania jednoosobowo środkami z konta Rady Szkoły w formie przelewów i wypłat według zobowiązań Rady Szkoły oraz postanowień wynikających z protokołu.
 7. Pełnomocnikiem upoważnionym do wydatkowania pieniędzy w wyżej wymienionych przypadkach jest również jednoosobowo przedstawiciel rodziców zasiadający w Radzie Szkoły wybrany w głosowaniu jawnym większością głosów składu obecnego na zebraniu.
 8. Prezydium Rady może postanowić o zmianie struktury wydatków do wysokości 10% ustalonych wartości.
 9. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi. Rada może zatrudnić, za wynagrodzeniem, osobę odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Regulamin Rady Szkoły wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
 2. Zmiany regulaminu mogą być dokonywane przez Radę Szkoły w zwyczajnym trybie podejmowania decyzji.


Zmieniono 3.01.2018.