W celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w X Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku wprowadza się następujące procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo, nadzwyczajnych i kryzysowych w szkole:

 1. Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych w X LO.
 2. Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych w  X LO.
 3. Procedura na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w X LO.
 4. Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez uczniów X LO czynu karalnego.
 5. Procedura postępowania na wypadek ucznia X LO będacego ofiarą czynu karalnego.
 6. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych oraz podejrzenie ucznia o posiadanie środków odurzających.
 7. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 8. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia niepokojących zachowań seksualnych uczniów w X LO.
 9. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia prób samobójczych w szkole.
 10. Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy i stalkingu.
 11. Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem przez dorosłych w X LO w Gdańsku.
 12. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
 13. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w X LO.
 14. Procedura postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego w X LO.
 15. Regulamin wyjść poza teren szkoły.
 16. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa od dnia 1 września 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w X LOD
 17. Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych zajęć
 18. Standardy ochrony małoletnich - procedury wewnętrzne
 19. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży, wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.
 20. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły.
 21. Procedura postępowania w sytuacji żałoby po śmierci ucznia.
 22. Procedury postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji.
 23. Procedura postępowania w przypadku ataku padaczkowego.
 24. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły.
 25. Procedura postępowania w przypadku niewłaściwego zachowania rodzica/opiekuna prawnego wobec nauczycieli lub innego pracownika szkoły.
 26. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczania zajęć przez ucznia podczas lekcji.