Wpłaty na duplikat legitymacji szkolnej lub duplikat świadectwa prosimy dokonywać na rachunek:

72 1240 1268 1111 0010 7499 3773

tytuł: imię i nazwisko, klasa, szkoła, duplikat

Duplikat legitymacji szkolnej 9 zł

Duplikat świadectwa 26 zł

Wraz z wnioskiem o wydanie dokumentu, prosimy o złożenie potwierdzenia wykonania przelewu na podane wyżej konto. W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Sprawę opłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych regulują następujące przepisy prawa:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016 poz. 1827)
Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170). 

Załączniki do wniosku o wydanie duplikatu legitymacji:

  • 1 zdjęcie
  • potwierdzenie wpłaty w wysokości 9 zł