Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

w X Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w X Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku:

 1. Administratorem danych osobowych jest X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku ul. Kościuszki 8b, 80-451 Gdańsk, tel.  58 341 49 15, e-mail: sekretariat@lo10.edu.gdansk.pl
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w X Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku za pomocą adresu iod.xlod@op.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  2. realizacji umów zawartych z uczniami pełnoletnimi/rodzicami/opiekunami prawnymi (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO)
  3. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. e) RODO)
  4. w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO)
  5. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą o ile osoba, której dane dotyczą jest niezdolna do wyrażenia zgody (zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. c) RODO)
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej (zgodnie z art.9 ust. 2 pkt. h) RODO)
  7. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) oraz art. 9 ust.2 pkt a RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16. RODO);
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
 10. Podane dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.