ROLA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole.
 • Diagnozowanie środowiska szkolnego w celu określenia i rozwiązywania problemów wychowawczych.
 • Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w celu określenia niepowodzeń edukacyjnych i wspierania mocnych stron.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie im oraz inicjowanie różnych form pomocy 
  w środowisku szkolnym i poza szkolnym.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych zagadnień związanych z okresem dorastania.
 • Wspieranie wychowawców, nauczycieli i rodziców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Pomaganie rodzicom, nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Współpracowanie z PPP nr 1 w Gdańsku, Sądem Rodzinnym, MOPR, UM, itp.
 • Współpracowanie z psychologiem szkolnym oraz doradcą zawodowym.
 • Prowadzenie wolontariatu edukacyjnego i tutoringu.

 

PORADNIE I PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  I ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM

Poradnia Stowarzyszenia „MONAR”
Ul. Srebrniki 9, Gdańsk; Tel. 58 302 04 42, 58 302 63 89 www.monar.org

Poradnia terapii uzależnień „Mrowisko”
Al. Niepodległości 817A, Sopot; Tel. 58 550 26 69; mrowisko.org.pl 

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA

Fundacja FOSA – „ Młodzieżowy Szopen” Punkt Wsparcia Środowiskowego
Ul. Chopina 42, Gdańsk; www.fundacjafosa.pl

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
Ul. Racławicka 17, Gdańsk; Tel. 58 347 89 30; www.racławicka.gda.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
Ul. Oliwska 62, Gdańsk; Tel. 58 342 33 21; www.gcz.com.pl

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
ECS pl. Solidarności 1, III piętro, biuro 3.19; Tel. 733 522 733; http://profilaktykaspoleczna.pl

KRYZYSOWE SYTUACJE

Centrum Interwencji Kryzysowej FDDS
Pl. Ks. Gustkowicza 13, Gdańsk; Tel. 58 511 01 21, 58 01 22; Email: cik@fdds.pl

Telefon zaufania – pomoc dla dorosłych w sprawach dzieci
Tel. 800 100 100  (bezpłatny); od pn. do pt w godz. 12:00 – 15:00

STAŁA WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ – DIAGNOZA, POMOC PSYCHOLOGICZNA

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1
Ul. Obywatelska 1, Gdańsk; tel. 58 341 87 58; http://poradniapp1.pl