Na mocy pkt. D.7 Części ogólnej Informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023, absolwenci oddziałów dwujęzycznych mają obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.
Podstawową różnicę między egzaminem na poziomie rozszerzonym, a dwujęzycznym stanowi poziom egzaminu. Zgodnie z pkt. 2.6 Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023, egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego na poziomie wysoko zaawansowanym.
W tym celu, sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego (podstawa programowa III.DJ).
Dodatkowo absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych mają również prawo rozwiązać dodatkowe zadania egzaminacyjne z matematyki, biologii, chemii, fizyki, historii oraz geografii, przygotowane w języku będącym drugim językiem nauczania, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327).
Przystąpienie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym daje wymierne korzyści podczas rekrutacji na studia, ponieważ wiele uczelni stosuje korzystny przelicznik punktów dla kandydatów z egzaminem maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.
Na przykład, na Uniwersytecie Gdańskim wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym mnoży się przez współczynnik 1,75, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów.
Na Uniwersytecie Warszawskim kandydatom z klas dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru: R = D x 4/3, gdzie D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego, a R wynik poziomu rozszerzonego.