PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

  • Z biblioteki mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i nauczyciele.
  • Wypożyczalnia i czytelnia udostępnia swoje zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego.
  • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
  • W wypożyczalni i czytelni należy zachować ciszę.
  • Na terenie biblioteki nie należy spożywać posiłków i napoi.
  • Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i korzystać z niej zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotece i czytelni.
  • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek.
  • Z końcem roku szkolnego, tydzień przed wystawieniem ocen,( dzień określa bibliotekarz i powiadamia z dwutygodniowym wyprzedzeniem) każdy uczeń zobowiązany jest oddać do biblioteki wszystkie wypożyczone książki.

Brak zwrotu będzie traktowany jak kradzież mienia szkolnego. Do Rady Pedagogicznej zostanie skierowany wniosek o udzielenie nagany, co zgodnie z WSO, skutkuje oceną naganną zachowania.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

  • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
  • Nie można wypożyczonych książek przekazywać osobom trzecim.
  • Jednorazowo uczeń może wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca, lektury na 2 tygodnie.
  • Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem dnia zwrotu prosić o przedłużenie terminu.

W przypadku niezwrócenia książki w ustalonym terminie, uczeń, na wniosek nauczyciela biblioteki, otrzyma zmniejszoną liczbę punktów w kategorii „Sumienność” w ocenie zachowania.

POSZANOWANIE KSIĄŻKI

  • Książkę należy szanować.
  • Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
  • Jeżeli odkupienie zniszczonej przez ucznia książki nie jest możliwe, czytelnik powinien dostarczyć w zamian inną, wskazaną przez bibliotekarza.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 811.

 • Podręczniki są własnością szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 • Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na okres danego roku szkolnego.
 • Każdemu uczniowi jest przypisany konkretny numer podręcznika i ćwiczeń.
 • Podręczniki wypożyczane są i zwracane w terminie uzgodnionym przez szkołę.
 • Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników najpóźniej do dnia poprzedzającego roczną radę klasyfikacyjną. O terminie powiadomi wychowawca i nauczyciel bibliotekarz.
 • Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy i nauczyciel bibliotekarz.
 • Podczas zwrotu podręczników nauczyciele, o których mowa w ust. 2 , dokonują oględzin podręczników, określając stopień ich zniszczenia.
 • W przypadku stwierdzenia, iż stopień zniszczenia uniemożliwia dalsze korzystanie z podręcznika, bądź zagubienie podręcznika, uczeń zobowiązany jest do jego odkupienia do rocznej rady klasyfikacyjnej.
 • Brak zwrotu wypożyczonego lub odkupionego podręcznika do ostatniej rady klasyfikacyjnej będzie traktowany jak kradzież mienia szkolnego. Do Rady Pedagogicznej zostanie skierowany wniosek o udzielenie nagany, co zgodnie z WSO, może skutkować oceną naganną zachowania.
 • W przypadku zdawania przez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego termin zwrotu ulega przedłużeniu do terminu w/w egzaminów.
 • W przypadku przejścia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego do innej szkoły podręcznik podlega zwrotowi do biblioteki szkolnej.
 • Uczniowie są zobowiązani do:
  - wpisania swoich danych: imię, nazwisko, klasa, rok szkolny i podpis na ostatniej stronie podręcznika,
  - używania podręcznika zgodnie z przeznaczeniem,
  - obłożenie podręcznika w ciągu 2 dni od jego wypożyczenia, 
  - niedokonywania w podręczniku żadnych wpisów ołówkiem, długopisem, kredką, flamastrem itp.
 • Podręcznik jest przeznaczony do użytku przez kolejne trzy roczniki uczniów.