Podstawowe informacje dotyczące organizacji zawodów szkolnych XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

Zawody rozpoczynają się 6 listopada 2019 r. o godzinie 9:00. Czas trwania zawodów wynosi 120 minut.

Uczestnicy Olimpiady udzielają odpowiedzi na jeden wybrany przez siebie temat w pytaniu opisowym, rozwiązują zadanie z podstaw ekonomii oraz 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią). Szczegółowa punktacja poszczególnych części pytań została umieszczona na każdym zestawie. Łącznie uczestnik może zdobyć 100 punktów.

Warunkiem przystąpienia do zawodów Olimpiady jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Komitet Główny i Komitet Okręgowy dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu Olimpiady, a także na upublicznienie wyników zawodów poszczególnych stopni (bez względu na formę). Formularz dla wyrażenia ww. zgody jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.owe.pte.pl w zakładce Informacje->Informacje ogólne->Zawody I stopnia (szkolne) XXXIII OWE (link: http://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/zawody-i-stopnia-szkolne.html). W przypadku uczestników niepełnoletnich odpowiedni formularz podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. Niepodpisanie zestawu pytań przez uczestnika lub brak jego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z dyskwalifikacją. Formularze dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę załączyć do prac przesyłanych do właściwego Komitetu Okręgowego.

Uczestnik podczas zawodów może korzystać z kalkulatora (model bez funkcji telefonu komórkowego i możliwości przechowywania danych tekstowych, wykonywania połączeń telefonicznych lub łączenia się z internetem; niedozwolone jest także korzystanie z zaawansowanych, programowalnych kalkulatorów graficznych i inżynierskich).


Informacje szczegółowe programu znajdują się pod linkiem: http://owe.pte.pl/

Piotr Gwit