Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie !

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVOD-19, rozpoczynamy w naszej szkole kształcenie na odległość, które oparte jest na samokształceniu ucznia.

Będzie to proces trudny, mogący powodować frustrację wielu z nas. Czas przymusowego e-learningu nie jest okresem dodatkowych wakacji, ale koniecznością wynikającą z zagrożenia jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa.

Ta forma nauki wymaga wytrwałości w zgłębianiu wiedzy oraz w  zdobywaniu umiejętności. Dla uczniów będzie to czas: podejmowania inicjatyw, odpowiedzialności, samodzielnego zdobywania wiedzy, oczywiście przy wsparciu ze strony nauczycieli. Zarówno uczniowie jak i rodzice mogą liczyć  na codzienny kontakt z: wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i dyrekcją szkoły.

Od środy 25 marca za pomocą głównie aplikacji Teams (na platformie GPE), służbowej poczty mailowej, będziemy realizować programy nauczania, które dostosujemy do nowych warunków pracy. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań by w tym trudnym dla nas wszystkich czasie zadbać o ciągłość edukacji uczniów, wsparcie i pomoc  w przezwyciężaniu pojawiających się trudności.
W związku z tym:

  • Obowiązujący do tej pory plan lekcji zostaje zachowany. Ulega skróceniu czas trwania zajęć (zajęcia online trwają 30 minut, pozostałe 15 minut przeznaczone jest na pracę bez użycia komputera). Przerwy między zajęciami wynoszą minimum 5 minut.
  • Lekcje z wykorzystaniem komputera nie będą trwać dłużej niż 5 godzin dziennie.
  • Frekwencja uczniów na zajęciach jest odnotowywana w dzienniku GPE, zaznaczamy ją symbolem „nz”- nauczanie zdalne. Wychowawcy i pedagog szkolny zobowiązani są do monitorowania obecności uczniów na zajęciach. W przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności kontaktują się z uczniem i jego rodzicami. W sytuacji kiedy uczeń nie uczestniczy w lekcjach online, nie wysyła i nie wykonuje zadań, nauczyciel zaznacza nieobecność.
  • Zostają zmodyfikowane formy i metody pracy z uczniem ( w zależności od możliwości technologicznych nauczyciela/ucznia, dynamicznie zmieniającej się sytuacji itp.): prezentacje, zadania, karty pracy, gry, quizy, testy online, filmy, indywidualne konsultacje, wideo i telekonferencje, czaty, praca z wykorzystaniem podręcznika, ćwiczeń, mapy, lektury, tekstów źródłowych, zadania dodatkowe do wyboru (dla chętnych). Nauczyciele dają uczniom możliwości wyboru sposobów wykonywania zadań: zdalnie lub przy pomocy podręcznika, ćwiczeń, kart pracy.  Wskazują także źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć: zamieszczone w aplikacji Teams, cyfrowej bibliotece szkolnej X LOD (w Teams) i w innych bezpiecznych i dostosowanych do warunków i możliwości ucznia  narzędziach. Wykonane prace/zadania należy przesłać zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.
  • Nie ulegają zmianie kryteria
  • Obowiązującymi w szkole kanałami komunikacji między nauczycielami, rodzicami i uczniami są: dziennik GPE, telefon do sekretariatu szkoły 58 341 49 15 i e-mail szkoły sekretariat@lo10.edu.gdansk.pl, a dla uczniów dodatkowo aplikacja Teams.
  • Na stronie internetowej szkoły zamieszczony został harmonogram konsultacji dla rodziców  i uczniów.  http://lo10.edu.gdansk.pl/pl
  • Na potrzeby uczniów naszej szkoły tworzymy cyfrową bibliotekę szkolną (na platformie Teams), w której mogą znaleźć przydatne linki, pomocne w poszerzeniu wiedzy i rozwoju własnych zainteresowań .
  • Wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą liczyć na pomoc i wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego http://lo10.edu.gdansk.pl/pl/art/kontakt-z-pedagogiem-psychologiem.22105.html
  • Chcemy żeby uczniowie zadbali o higieniczne i bezpieczne warunki nauki w domu. W tym celu panie pedagog i psycholog przygotowały informację na ten temat, która zamieszczona została na stronie internetowej szkoły http://lo10.edu.gdansk.pl/pl/art/higiena-zdalnej-pracy-uczniow.22106.html oraz zostanie udostępniona  uczniom przez wychowawców.

 

Szanowni Państwo, Uczniowie X LOD,
wszyscy mierzymy się z zupełnie nową i niespotykaną do tej pory sytuacją. W związku z tym prosimy o zaufanie, ale też pomoc i wsparcie.

Z poważaniem,

Dyrekcja X LOD