Jak zapisać się na obiady w roku szkolnym 2021/2022:

  1. UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH LUB NIEUCZĘSZCZAJĄCY NA OBIADY W UBIEGŁYM ROKU SZKOLNYM

Należy podpisać umowę o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej (znajdującej się na stronie www szkoły). Uzupełnioną oraz podpisaną umowę należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach- osobiście do intendenta lub na adres e-mail: o.bednarska@lo10.edu.gdansk.pl   

  1. UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Uczniowie korzystający z obiadów w roku szkolnym 2020/2021 dostarczają uzupełniony oraz podpisany Aneks nr 1 w dwóch egzemplarzach (znajdujący się na stronie www szkoły) - osobiście do intendenta lub na adres e-mail: o.bednarska@lo10.edu.gdansk.pl

  1. PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW DRUKOWANYMI LITERAMI

 

Informacje ogólne:

Termin płatności za obiady:

  • Do 5 dnia bieżącego miesiąca
  • Na indywidualne konto bankowe podane przez intendenta po podpisaniu umowy
  • Uczniom korzystającym z obiadów w ubiegłym roku szkolnym nr konta indywidualnego nie ulega zmianie.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, dany miesiąc oraz dni zgłoszonych nieobecności z poprzedniego miesiąca

Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej przekazać podpisaną umowę. W przelewach prosimy umieszczać numer umowy. Nadawcą przelewu jest Rodzic/ Opiekun prawny, który podpisał umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako „do wyjaśnienia”.

Rodzic odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu. Od wpłaty bankowej w za niskiej wysokości zostaną naliczone ustawowe odsetki.

Odwołanie obiadu można zgłaszać najpóźniej do godz. 10.00 w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność telefonicznie pod nr tel. (58) 341 49 15 wewn. 37 (intendent) lub e-mailem na adres: o.bednarska@lo10.edu.gdansk.pl

Rodzic/ Opiekun prawny jest zobowiązany zgłosić nieobecność dziecka spowodowaną wyjściem poza szkołę  (kino, teatr itp.) do intendenta szkoły telefonicznie lub e-mailem na adres: o.bednarska@lo10.edu.gdansk.pl

W przypadku zgłoszenia nieobecności należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat na następny miesiąc.

W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty Szkoła może rozwiązać umowę po uprzednim e-mailowym wezwaniu Rodzica/ Opiekuna Prawnego do zapłaty. Brak wpłaty należności spowoduje wszczęcie postępowania windykacyjnego. Za zwłokę w płatnościach zostaną naliczone ustawowe odsetki.Jak zrezygnować z obiadów w roku szkolnym 2021/2022:

  1. Rezygnacja z korzystania z obiadów- „Załącznik nr 3” wymaga formy pisemnej. Rezygnację należy złożyć na adres e-mail: bednarska@lo10.edu.gdansk.pl lub sekretariat@lo10.edu.gdansk.pl do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.

  2. Brak uiszczenia opłaty za obiady nie jest równoznaczna ze złożeniem rezygnacji z korzystania z obiadów.