Jak zapisać się na obiady na rok szkolny 2020/2021?

Informacje Ogólne

  1. Należy podpisać umowę na obiady (znajdującą się na stronie szkoły). Umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przekazać wychowawcy klasy lub e-mailem na adresem: szutarska@lo10.edu.gdansk.pl
  2. Umowę podpisujemy dla każdego ucznia X LOD osobno.
  3. Umowę prosimy wypełnić drukowanymi literami.

 

Termin płatności za obiady: do 5 dnia bieżącego miesiąca, na indywidualne konto bankowe podane przez intendenta po podpisaniu umowy.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, dany miesiąc oraz datę dni za które dokonano odpisu.

Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej przekazać podpisaną umowę. Przelewy, do których w momencie wpływu na konto szkoły nie będzie umowy, mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.  W późniejszych przelewach prosimy umieścić również nr umowy. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic, opiekun prawny), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.

Wydawanie obiadów nastąpi od 7.09.2020 r. Koszt 1 obiadu dla ucznia to 5,00 złMiesięczny koszt obiadu wynosi:

- wrzesień: 90 zł
- październik: 100 zł
- listopad: 95 zł
- grudzień: 80 zł
- styczeń:

Odwołanie obiadu można zgłaszać najpóźniej do godz. 10.00 w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność telefonicznie pod nr tel. (58) 341 49 15 wewn. 37 (intendent) lub e-mailem na adresem: j.szutarska@lo10.edu.gdansk.pl

Nieobecność spowodowana wyjściem grupowym (wycieczka, teatr, kino, itp.) rodzic lub uczeń zobowiązany jest zgłosić do intendenta szkoły telefonicznie lub e-mailem na adres: j.szutarska@lo10.edu.gdansk.pl

W przypadku zgłoszenia odpisów należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat za następny miesiąc. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc.

Rodzic odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu. Jeżeli wpłata bankowa będzie za niska na pokrycie całego abonamentu albo będą odliczenia za odwołania obiadów (odpisy), które nie zostały zgłoszone, wówczas powstanie niedopłata, od której zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty Szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim e-mailowym wezwaniu Rodzica do zapłaty. Brak wpłaty należności spowoduje wszczęcie postępowania windykacyjnego. Za zwłokę w płatnościach zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

Obiady wydawane są w godz. 11:30-11:45, 12:30-12:45, 13:30-13:45

Uczniowie przychodzą na obiad wyznaczonej godzinie podanej na karnecie.

UWAGA!!!  KAŻDY UCZEŃ PRZY WEJŚCIU NA JADALNIĘ ZOBOWIĄZANY JEST DO OKAZANIA AKTUALNEGO KARNETU NA OBIADY.

Jak zrezygnować z obiadów?

  1. Rezygnacja z korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej. Rezygnację należy złożyć na adres e-mail sekretariat@lo10.edu.gdansk.pl do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.
  2. Brak uiszczenia opłaty za obiady nie jest równoznaczny ze złożeniem rezygnacji z korzystania z obiadów.
  3. Jeżeli nie wpłynie pisemna rezygnacja, należność za obiady zostanie normalnie naliczona przez system i będzie podlegać windykacji.

 

Intendent
Jolanta Szutarska